Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej Zgadzam się
Wypełnij zgłoszenie

Zapytanie o wycenę kosztów opracowania oraz emisji reklamy graficznej w Internecie

2012-04-05.

Zapytanie o wycenę kosztów opracowania oraz emisji reklamy graficznej w Internecie związanej z promocją projektu: ”Kuźnia kompetencji IT - otwarte szkolenia IT dla osób spoza środowiska akademickiego”

 

Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia kampanii reklamowej  (CPV 79341400-0) polegająca na przygotowaniu  i emisji reklamy graficznej na portalu internetowym o tematyce komputerowej o średniomiesięcznej liczbie odsłon strony głównej większej niż 650 tysięcy. Portal powinien posiadać min. 100 tysięcy zarejestrowanych użytkowników.

 

Warunki szczegółowe zamówienia:

  1. 1. Opis przedmiotu zamówienia.

1.1 Przedmiotem zamówienia jest opracowanie oraz emisja reklamy graficznej w Internecie związanej z promocją projektu ”Kuźnia kompetencji IT-otwarte szkolenia IT dla osób spoza środowiska akademickiego”

 

1.2. Szczegółowy zakres zamówienia:

Pozycja zamówienia

Narzędzie internetowe

Termin realizacji

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu reklamy graficznej oraz jej emisja na stronie głównej portalu o tematyce komputerowej.

 

  • Projekt, opracowanie techniczne komunikatu na podstawie materiałów źródłowych dostarczonych przez zamawiającego.
  1. 1. Billboard na stronie głównej 750/100 pikseli.

Kliknięcie w billboard powoduje automatyczne przejście do reklamowanej witryny.

 

  • Narzędzie internetowe powinno zawierać:

- treść przesłaną przez zamawiającego

- wymagane logotypy (3 loga:

- Program Operacyjny Kapitał Ludzki;

- Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki;

- Unia Europejska

- hasło o współfinansowaniu projektu

 

 

 

  1. 2. Top layer
  • Wielkość:

900 x 900 pikseli

 

  • Czas pozostawania na stronie:

10 sekund animacja+20 sekund element statyczny

  • Waga: maksymalnie 40KB
  • Narzędzie internetowe powinno zawierać:

-  treść przesłaną przez zamawiającego

 

- wymagane logotypy (3 loga:

- Program Operacyjny Kapitał Ludzki;

- Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki;

- Unia Europejska

- hasło o współfinansowaniu projektu

 

Uwaga: Emisja Top Layera nastąpi jedynie w pierwszy dzień z każdego z terminów tj: 26 kwietnia, 7 oraz 21 maja. W pozostałe dni emitowany będzie jedynie billboard.

Realizacja przypada na okresy:

I termin: 26-29 kwietnia br.

II termin:7-9 maja br.

III termin:21-24 maja br.

Łącznie: 11 dni w tym:

 

Top Layer w dniach 26/04, 7 oraz 21 maja 2012.

Billboard w dniach 27-29/04, 8-9/05;22-24/05/2012.

 

  • Rozpoczęcie emisji reklamy najpóźniej 2 dni po otrzymaniu niezbędnych materiałów od zamawiającego oraz akceptacji projektu przez zamawiającego.

 

Wszelkich informacji związanych z zapytaniem udziela Pani Weronika Jakubowska-Pietras. Jeśli są Państwo zainteresowani tą usługą, proszę o przesłanie jej wyceny na adres email:wjakubowska@wwsi.edu.pl do dnia 19 kwietnia br. do godziny 15:00.

 

Kryteria oceny oferty:

 

-cena brutto za całość zamówienia – waga 70%. obliczona wg wzoru: najniższa cena w postępowaniu/cena ocenianego wykonawcy x 70 pkt, maksymalna ilość punktów w tym kryterium – 70,

 

-wskaźnik dotarcia do grupy docelowej ( obliczony w modelu CPM-wyrażony liczbą niepowtarzalnych użytkowników (UU)-waga 30 %. Obliczona wg wzoru: wykonawca, który zaproponuje najwyższą wartość wskaźnika otrzyma 30 pkt. Każdy  kolejny wykonawca otrzyma 5 pkt mniej.

 

Wykonawca może uzyskać maksymalnie 100 pkt biorąc pod uwagę wszystkie kryteria oceny ofert.

W przypadku, gdy w postępowaniu zostaną złożone dwie oferty z jednakową ceną zostanie wybrany Wykonawca, którego oferta wpłynęła jako pierwsza.

 

Wykonawca zostanie wykluczony z możliwości realizacji zamówienia, w przypadku gdy:

- nie złoży oświadczenia Wykonawcy o braku występowania powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym (druk w załączeniu).

Oferta wykonawcy będzie podlegać odrzuceniu, w przypadku gdy:

- oferta Wykonawcy wpłynie po terminie,

- oferta Wykonawcy nie jest zgodna ze specyfikacją zapytania ofertowego.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych. Oferta musi obejmować całość zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty. Płatność regulowana będzie przez zamawiającego przelewem na rachunek wykonawcy podany w fakturze, w terminie 14 dni licząc od daty otrzymania faktury.

Zapytanie kierujemy do Państwa w związku z realizacją zasady konkurencyjności w ramach projektu „”Kuźnia kompetencji IT-otwarte szkolenia IT dla osób spoza środowiska akademickiego”” współfinansowanego ze środków UE.

 

Zapraszamy do składania ofert.

Szanowni Państwo,

6.04.2012

W związku z błędem, jaki pojawił się w dokumentacji konkursowej dotyczącej postępowania na wyłonienie wykonawcy realizującego usługi reklamowe  zamieszczonego przez WWSI w dniu 5 kwietnia 2012r załączamy poprawny formularz ofertowy. Rozbieżność dotyczyła specyfikacji technicznej Top Layera.

Poprawna specyfikacja przedstawiona jest  w treści dokumentacji konkursowej

 

WWSI

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

UDP   ESkills