Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej Zgadzam się
Wypełnij zgłoszenie

Zapytanie o wycenę kosztów zakwaterowania

2012-11-05.

Zapraszamy do składania ofert na realizację usługi zakwaterowania dla uczestników szkoleń realizowanych w ramach projektu „Kuźnia kompetencji IT-otwarte szkolenia IT dla osób spoza społeczności akademickiej”. (kod CPV 55000000-0).

Termin realizacji usługi: 19-23.11.2012r. (4 noclegi)

Ilość zamawianych miejsc noclegowych: 10 pokoi dwuosobowych. Śniadanie wliczone w cenę pobytu.

Warunki szczegółowe zamówienia: Hotel musi posiadać standard minimum 2 gwiazdek nadany przez Marszałka Województwa Mazowieckiego zgodnie z art. 38 ustawy o usługach turystycznych. Hotel musi mieścić się w odległości nie większej niż 3 km od siedziby Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki (ul. Lewartowskiego 17, 00-169 Warszawa).

Zamawiający będzie mógł zmniejszyć ilość zamawianych miejsc noclegowych o 20%. Potwierdzenie liczby noclegów zostanie dokonane w dniu 16 listopada 2012.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty. Płatności regulowane będą przez zamawiającego przelewem na rachunek wykonawcy podany w fakturze, w terminie 14 dni licząc od daty otrzymania faktury.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych. Oferta musi obejmować całość zamówienia.

Wykonawca zostanie wykluczony z możliwości realizacji zamówienia, w przypadku gdy:

- nie złoży oświadczenia Wykonawcy o braku występowania powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym (druk w załączeniu).

Oferta wykonawcy będzie podlegać odrzuceniu, w przypadku gdy:

- oferta Zamawiającego wpłynie po terminie,

- oferta Wykonawcy nie jest zgodna ze specyfikacją zapytania ofertowego

Jeśli są Państwo zainteresowani realizację usługi, proszę o przesłanie jej wyceny na adres email: wjakubowska@wwsi.edu.pl do dnia 16 listopada br. do godziny 9:00. Wszelkich informacji związanych z zapytaniem udziela Pani Weronika Jakubowska-Pietras.

Kryterium oceny ofert będzie cena brutto za całość zamówienia – waga 100%.

Usługa będzie realizowana w ramach projektu „Kuźnia kompetencji IT-otwarte szkolenia IT dla osób spoza społeczności akademickiej” współfinansowanego ze środków UE.

WWSI

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

UDP   ESkills